Školní jídelna - Informace

Aktualizovaný vnitřní řád ŠJ

VNITŘNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY
Základní školy a mateřské školy Radim,okres Jičín

Vyplývá ze:
-zákona č.561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
-vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
-vyhlášky č.84/205 Sb., o nákladech na závodní stravování…, ve znění pozdějších předpisů, platných hygienických předpisů

Školní jídelna zajišťuje školní stravování pro děti a žáky školy, dále také zavodní stravování pro zaměstnance školy. Na dotovanou stravu (pouze za cenu potravin bez mzdových a věcných nákladů) má dítě a žák nárok pouze při docházce do školy a první den nemoci, neplánované nepřítomnosti, kdy již nebylo možné jídlo odhlásit.

Oběd v první den nemoci/nepřítomnosti je možné vyzvednout v době od 11.00-11.30hod. Do čistých jídlonosičů, ne skleněných nádob. Po této době bude jídlo přidáno přítomným dětem.
Přihlašování a odhlašování stravy:
Odhlášení je možné provést den předem do 13.00 hod. zápisem do sešitu v šatně MŠ nebo telefonicky u vedoucí ŠJ na čísle 733 124 101
Nástup dítěte, žáka po ukončení nemoci nahlašují rodiče telefonicky nebo ústně pracovnicím školy.
Neodhlášené nebo nevyzvednuté obědy propadají bez náhrady. Další dny nemoci je nutné stravu odhlásit, škola má právo požadovat za tyto dny plnou cenu jídla včetně mzdových a věcných nákladů.
Finanční normativy:
MŠ dítě do 6let:                                    MŠ dítě 7-10 let:

přesnídávka 7 Kč                                   přesnídávka 8 Kč
oběd 22 Kč                                              oběd 25 Kč
svačina 7 Kč                                            svačina 7 Kč
celodenní stravné 33 Kč                      celodenní stravné 36 Kč

Žák 7-10 let oběd 25 Kč                       Žák 11-14 let oběd 27 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku. Školním rokem se rozumí od 1. září do 31. srpna.

Platba stravného: stravné i školné se platí vždy na měsíc dopředu inkasním příkazem.
 

Platba stravného

Placení stravného se provádí inkasem z Vašeho účtu k 20. dni v měsíci, inkasuje se vždy jen potřebná částka na pokrytí stravného na příští měsíc, v částce je vždy odečten přeplatek z měsíce předchozího  ( tedy v platbě na prosinec, která probíhá 20. den v měsíci v listopadu, se zobrazí uzavřený měsíc říjen) Provozní příplatek  (školné)  činí 300 Kč a je inkasován společně s platbami stravného, také vždy měsíc předem. Předškolní děti provozní příplatek nehradí.

Vyúčtování plateb za stravné: Vyúčtování stravného se provádí na konci školní docházky, vždy po ukončení celého školního roku. V průběhu měsíce července  budou přeplatky vráceny na účet, ze kterého probíhalo inkaso.  Po skončení docházky do MŠ je případný přeplatek vrácen na účet, z kterého bylo stravné hrazeno. V případě ukončení docházky v jiném termínu má rodič povinnost tuto změnu nahlásit a platba bude vrácena během následujícího měsíce po skončení docházky.

 Neuhrazení stravného: Pokud platba za stravné nebude uhrazena v termínu, bude dítě vyřazeno z evidence školy podle školského zákona 561/2004 Sb., § 35 odst.1d. Vyúčtování stravného - provádí se každý měsíc v měsíční uzávěrce. - Po skončení docházky do MŠ je případný přeplatek vrácen na účet, z kterého bylo stravné hrazeno. V případě ukončení docházky v jiném termínu má rodič povinnost tuto změnu nahlásit a platba bude vrácena během následujícího měsíce po skončení docházky.

 Stravování v době hlavních prázdnin O termínech uzavření školy budou všichni zákonní zástupci s předstihem informováni na nástěnce nebo na webových stránkách. V těchto dnech, kdy je MŠ uzavřena se stravovací služby neposkytují. Případné dotazy a připomínky ke stravování na telefonním čísle vedoucí stravování.

 

Obědy se vydávají v době od 11.40 do 12.30 hod.

Organizace provozu ŠJ v době výdeje:
-Do jídelny je povolen vstup dětem i žákům pouze v doprovodu pedagogů.
-Dětem mateřské školy polévku rozdá učitelka, hlavní jídlo si odebírají samy.
-Žáci základní školy si vyzvedávají všechny součásti oběda u výdejního okénka.
-Použité nádobí se odkládá na určené místo.
-Při stravování se děti i žáci chovají tak, aby nedošlo k úrazu či poškození majetku.
-Bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků při stravování zajišťují pedagogové ZŠ a MŠ.
-Jídlo je určené ke konzumaci ve školní jídelně, není povoleno jídlo vynášet mimo ŠJ.
-Problémy a připomínky ke stravování hlaste vedoucí ŠJ.
-Mimořádný úklid v době výdeje zajistí p.Márynková.
-Jídelní lístek a vnitřní řád jsou vyvěšeny v šatnách MŠ, ZŠ a ve školní jídelně.

-S vnitřním řádem byli strávníci seznámeni před začátkem stravování, zákonní zástupci byli o vydání a obsahu

 informováni na třídních schůzkách.

-Vnitřní řád sestavila vedoucí ŠJ:  Růžková Simona, telefon 733 124 101
-Vydala: ředitelka školy:  Mgr. Radka Koláčná

Radim, dne: 1.září 2020

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vnitrni-rad-skolni-jidelny-2020-nejnovejsi-.pdf 450.4 Kb